Strategija kreiranja imidža turističke destinacije

Ispunjavanje očekivanja turista u kontekstu referentne destinacije je direktno vezano sa ispunjavanjem brend obećanja. Istraživanje percepcije destinacije od strane našeg ciljanog tržišnog segmenta je integralni deo priče o imidžu destinacije, pozicioniranju i izgradnji brenda. Brend treba da bude rezultat  sveobuhvatne, dobro promišljene i pažljivo dizajnirane strategije, koja obuhvaća kompletan doživljaj …

Marketinška strategija turističke destinacije

Ciljevi strateškog marketing plana destinacije predstavljaju okvir za buduće odluke unutar marketing sistema. Primarne marketing ciljeve turističke destinacije definišemo u tri područja Opšti ciljevi marketinga Pozicioniranje Komunikacija sa ciljnim tržištem Opšti marketing ciljevi (strateški pravci) definišu strateška opredeljenja u kontekstu ukupnih rezultata koje treba postići delovanjem većeg broja podstrategija. Primeri …

Analiza konkurencije za planiranje razvoja turističke destinacije

Analiza konkurencije se radi kao komparativna analiza, gdje se kroz proces prikupljanja informacija i vršenja njihovog ocjenjivanja, te poređenjem unaprijed definisanih parametara, dolazi do relativne ocjene mogućnosti za razvoj date destinacije i specijalnih vrsta truizma, i relativne pozicije predmetne destinacije u odnosu na konkurente. Ova analiza obično podrazumijeva Identifikaciju relevantnih …

Analiza tržišta za potrebe segmentacije tržišta kod planiranja razvoja turističke destinacije

Analiza tržišta koju je neophodno sprovesti prije segmentacije – odnosno odabira ciljnih tržišta, podrazumijeva: identifikovanje segmenata tržišta u kojima snaga i konkurentske prednosti određene destinacije mogu doći do punog izražaja, procjenu potencijalnih prihoda (obima tražnje), ocjenu stepen konkurencije na datom tržištu i poređenje destinacije u odnosu na konkurente na tržištu, …

Definisanje integralnog turističkog proizvoda

Integralni turistički proizvod destinacije čine parcijalni proizvodi koje nude pojedinačni nosioci ponude i različite atrakcije, saobraćaj, ugostiteljske usluge, zabavni sadržaji i sl. Izbor portfolia proizvoda koji će da čine integralni proizvod destinacije i definisanje prioriteta u razvoju pojedinih proizvoda su presudna strateška pitanja u turističkoj destinaciji. Značaj proizvoda koji čine …

Koje faktore obuhvata analiza aktuelnih turističkih trendova za planiranje razvoja trusitičke destinacije

Analiza aktuelnih turističkih trendova podrazumijeva da se uradi pregled globalnog turističkog prometa i distribucije identifikacija perspektiva i prognoza rasta idenfikacija ključnih trendova na emitivnim tržištima utvrđivanje šansi turističke destinacije u odnosu na svjetska kretanja Trendovi na (ciljanim, najatraktivnijim) emitivnim tržištima se mjere na osnovu slijedećih pokazatelja: ukupan broj putnika iz …

18 faktora za ocjenu dostignutog stepena razvoja turizma u turističkoj destinaciji

Trenutni dostignuti nivo konkurentnosti destinacije se utvrđuje kroz analizu ključnih faktora uspeha: Trenutni dostignuti nivo turističkog prometa mjeren kao broj dolazaka i noćenja, struktura turista po geografskom porijeklu, broj osoblja koje radi u turizmu, ukupan prihod od turizma; Resursi i atrakcije sa potencijalom za razvoj proizvoda; Ponuda kulturnih i sportskih …

Ocjena vrijednosti turističkih resursa

Ocjena vrijednosti turističkih resursa, podrazumijeva inventrisanje i ocjenu prirodnih i antropogenih turističkih vrijednosti. Prirodnih turističkih vrijednosti; Geografsko-saobraćajni položaj; Prirodni turistički resursi; Morfološko-reljefne karakteristike; Klimatske karakteristike; Hidrografski resursi; Biogeografske vrijednosti; Antropogenih turističkih vrijednosti; Stanovništvo i naselja; Kulturno-istorijski spomenici; Kulturni život i turističke manifestacije.

Prikupljanje i analiza opštih informacija o turističkom lokalitetu

Prikupljanje i analiza osnovnih informacija o turističkom lokalitetu podrazumijeva prikupljanje i analizu informacija o: prirodnim i antropogenim pretpostavkama za razvoj turizma; stanju infrastrukture i javnih komunalnih usluga na lokalitetu, uključujući i pristup lokalitetu (saobraćaj); turističkoj infrastrukturi na lokalitetu; trenutnim posjetama turista; organizaciji upravljanja lokalitetom i informisanja turista; interesnim grupama; relevantnoj …

Razrada prijedloga ključnih projekata iz strategije razvoja turističke destinacije

Turistički akcioni program obuhvata više kategorija projekata koji se odnose na turističke motive; smještajne kapacitete; infrastrukturu; edukaciju kadrova u turizmu i lokalnog stanovništva; zaštitu i restauraciju prirodne i kulturne baštine. Primarno treba obuhvatiti projekte iz domena razvoja turističke ponude, te pripremiti prijedloge projekata, odnosno intervencije u svrhu povećanja konkurentnosti destinacije. …